Vi kartlägger, stärker och bygger ut ett grönt kluster i Halland.

Utkomsten är stärkta företagsnätverk och ökad innovationsförmåga.

Följ gärna Arena Grön Tillväxt på Facebook för att få senaste information om vår verksamhet.

Innovationsstöd

Utveckling av landsbygdens företagare

Lilla Böslid – Eldsberga

Konferens, fest & möteslokaler

 

Om Gröna Halland

Läs mer om Gröna Halland

 

Gröna näringarna i Halland

%

Andel åkermark i Halland

%

Areella näringar utgör 20% av alla arbetsställen i Halland.

%

Andel produktiv skogsmark i Halland

%

Antalet arbetsställen primärproduktion stod för inom livsmedelskedjan